ПОЧЕТНА
 
 
ОДРЖАНА 13. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
15/11/2013
 
Скупштина општине Доњи Жабар одржала је 15. новембра 2013. године 13. редовну сједницу на којој су, на приједлог Начелника општине донијети следећи акти:
- Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину
- Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину
- Закључак о усвајању Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину
- Одлука о измјени Одлуке о општинским комуналним таксама
- Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о комуналним дјелатностима
- Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о комуналном реду
- Одлука о утврђивању висине закупнине за коришћење неоткупљених станова у државној својини
- Одлука о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар
- Закључак у вези захтјева за реконструкцију свлачионица на стадиону ФК "Младост" Лончари

- Скупштина је усвојила приједлог Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину у укупном износу од 2.026.415 КМ, што је за 11% више у односу на усвојени буџет. До повећања прихода је дошло због повећања трансфера између буџетских јединица, односно помоћи од буџета Републике и кредитних средстава. Такође измијењена је и Одлука о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину због повећања укупног износа Буџета од 2.026.415 КМ.
- Скупштина је усвојила Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину.Буџет за општину Доњи Жабар за 2014. годину планиран је на пројекцији прихода и расхода у 2013. години, поштујући Документ оквирног буџета.
На планирање појединих ставки у структури расхода утицала је анализа остварења у ранијим годинама, водећи рачуна о максималним мјерама штедње, поготово када су у питању плате и накнаде запослених и одборника и текући трошкови административне службе.
Укупни приходи Нацрта буџета за 2014. годину су планирани у износу од 1.816.402 KM, од чега порески приходи износе 1.567.165 KM, непорески 140.150 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти (помоћи од Владе Републике Српске) 75.000 KM и пренесена неутрошена намјенска кредитна средства из 2013.године у износу од 34.087 КМ.
Укупни расходи Буџета у 2014. години су планирани у износу од 1.816.402 KM, од чега текући расходи износе 1.661.847 KM, капитални расходи износе 61.010 KM, средства за отплату домаћег задуживања 83.545 KM и средства буџетске резерве износе 10.000 KM. Скупштина општине је констатовала да је Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину са планираним приходима и расходима у износу од 1.816.402 KM, суштински, формално, правно и технички прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину, у складу са законом, и задужила је Начелника општине да у законском року упути Министарству финансија Републике Српске приједлог Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину узимајући у обзир препоруке Министарства финансија и достави Скупштини општине Доњи Жабар на коначно усвајање Приједлог Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину.

- Скупштина је измијенила Одлуку о општинским комуналним таксама којом је комуналну такса за истицање пословног имена у сједишту привредних друштава, јавних предузећа и задруга са 400,00 КМ смањила на 260,00 КМ.
- Скупштина је усвојила Нацрте Одлуке о комуналним дјелатностима и Одлуке о комуналном реду и утврдила да су суштински, формално, правно и технички прихватљиве за даљи поступак и задужила Начелника општине да припреми приједлоге тих одлука уз уважавање сугестија и примједби које су дате на сједници.
- Одборници су једногласно донијели Одлуку о утврђивању висине закупнине за коришћење неоткупљених станова у државној својини у износу од 1,5% годишње у односу на вриједност стана утврђену у складу са Законом о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске", број 118/11 и 67/13).

- Одлуком о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар која је такође једногласно усвојена, регулисани су услови и начин обављања мртвозорства, утврђена подручја и број доктора медицине (мртвозорници) за обављање прегледа лица умрлих ван здравствене установе на подручју општине Доњи Жабар,извјештавање о извршеним прегледима и финансирање трошкова рада мртвозорника. Одлуком је обавезан мртвозорник да доставља матичној служби општине Доњи Жабар кварталне извјештаје о броју извршених прегледа умрлих лица, најкасније до десетог у мјесецу за претходни квартал.
- На крају засједања Скупштина је једногласно донијела Зкључак којим је задужила Начелника општине да извиди начин обезбјеђена средстава у Буџету општине за реконструкцију свлачионица на стадиону ФК "Младост" Лончари

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ