ПОЧЕТНА
 
 
ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
14/11/2013
 
Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Доњи Жабар одржао је 14. новембра 2013. године сједницу на којој су разматране одлуке из области финансија које ће разматрати одборници на 14. редовној сједници скупштине општине Доњи Жабар дана 15. новембра 2013. године.

Одбор је разматрао следеће акте:
- Приједлог Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину
- Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину, и
- Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину

Одбор је прихватио приједлог Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину у укупном износу од од 2.026.415 КМ, што је за 11% више у односу на усвојени буџет. До повећања прихода је дошло због повећања трансфера између буџетских јединица, односно помоћи од буџета Републике и кредитних средстава. Структуру прихода чине порески приходи у износу од 1.591.396 КМ, непорески приходи у износу од 137.100 КМ, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у изноосу од 97.919 КМ и примици од задуживања у износу од 200.000 КМ. Укупни расходи су планирани у износу од 2.026.415 КМ, од чега текући трошкови износе 1.752.465 КМ, капитални трошкови износе 164.287 КМ, отплате дугова 104.663 КМ и буџетска резерва 5.000 КМ.

Одбор је такође прихватио Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину.Буџет за општину Доњи Жабар за 2014. годину планиран је на пројекцији прихода и расхода, која се базира на процјени истих у 2013. години, поштујући Документ оквирног буџета. План прихода за 2014.годину сличан је Ребалансу за 2013.годину. На планирање појединих ставки у структури расхода утицала је анализа остварења у ранијим годинама, као и планирање на бази процјене остварења у 2013.години и познатих расхода у 2014. години, водећи рачуна о максималним мјерама штедње, поготово када су у питању плате и накнаде запослених и скупштинских посланика и текући трошкови административне службе.

Укупни приходи буџета за 2014. годину су планирани у износу од 1.816.402 KM, од чега порески приходи износе 1.567.165 KM, непорески 140.150 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти (помоћи од Владе Републике Српске) 75.000 KM и пренесена неутрошена намјенска кредитна средства из 2013.године у износу од 34.087 КМ.

Укупни расходи у 2014. години су планирани у износу од 1.816.402 KM, од чега текући расходи износе 1.661.847 KM, капитални расходи износе 61.010 KM, средства за отплату домаћег задуживања 83.545 KM и средства буџетске резерве износе 10.000 KM.

Одбор је предложио Скупштини општине да прихвати Нацрт Буџета општине Доњи Жабар и донесе закључак да је Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину са планираним приходима и расходима у износу од 1.816.402 KM, суштински, формално, правно и технички прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину, у складу са законом, те да се задужи Начелник општине да у законском року упути Министарству финансија Републике Српске приједлог Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину узимајући у обзир препоруке Министарства финансија број 06/04-400-1085-1/13 од 7. 11. 2013. године и достави Скупштини општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину.

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ