ПОЧЕТНА
 
 
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР- НАЦРТ
05/12/2017
 

На основу чл. 39.ст.2. тачка 26.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл.84.ст.1. и 85. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.  6/05,7/12 и 6/15) и чл. 138.ст.1. и 192. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. бр.1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је на деветој редовној седници одржаној дана 01.12.2017. године, донела:

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА И О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.

Утврђује се нацрт пословника Скупштине општине Доњи Жабар који је поднео Одбор за статутарна питања и прописе.
Нацрт пословника у прилогу, чини саставни део овог закључка.

Члан 2.


О нацрту  пословника Скупштине општине Доњи Жабар спровешће се јавна расправа у трајању од 20 дана од дана доношења овог закључка.
Задужује се Одбор за статутарна питања и прописе СО-е општине да организује јавну расправу о нацрту пословника Скупштине општине Доњи Жабар и да, уз предлог пословника, Скупштини општине Доњи Жабар, поднесе извештај о спроведеној јавној расправи.

Члан 3.


Нацрт пословника Скупштине општине Доњи Жабар биће објављен на интернет страници општине Доњи Жабар и на огласној табли општине Доњи Жабар.

Члан 4.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-022- 71/17                                                                   Председник Скупштине
Датум: 01.12.2017.год.                                                               Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар


 - ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР- НАЦРТ

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ