ПОЧЕТНА
 
 
ЈАВНИ ОГЛАС О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ
09/11/2015
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Брoj: 03/6-67- 3/15
Датум, 05.11.2015. год.

 

У складу са одредбама члана 6. Става 2. Одлуке о стипендирању и награђивању студената  ("Службени гласник општине Доњи Жабар, број 6/11)  - Први Пречишћени текст, број 10/14 и 13/14),  Начелник општине Доњи Жабар, објављује:

Ј А В Н И  О Г Л А С
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016 ГОДИНУ

У  складу са Одлуком о стипендирању и награђивању студената ("Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/11) Први Пречишћен текст, број 10/14 и 13/14),  право на стипендију имају редовни студенти уписани на јавну  високошколску установу (универзитет или висока школа) у земљи и иностранству под следећим условима:

1. Право на стипендију,у складу са овом Одлуком имају редовни студенти уписани на јавну високошколску установу (универзитет или висока школа) у земљи и иностранству под  сљедећим условима:
- да су, након стицања свједочанства о завршеној средњој школи, уписани на високошколске установе првог циклуса који води до академског звања завршеног додипломског студија [the degree of Bachelor] или еквивалента, стеченог након најмање три или више година студија,

2. да су прву годину студија уписали најкасније до навршене 22-е године живота,
3. да нису навршили 28. годину живота,
4. да студент  има пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар у непрекидном трајању дужем од једне године прије подношења пријаве на конкурс.
5. студенти прве године остварују право на стипендију под условом да су све разреде средње школе завршили одличним успјехом са просјечном оцјеном не мањом од 5,00.
-дјеца погинулих бораца,
-дјеца из породица са четвор и више дјеце.

Захтјеви за остваривање права на стипендију подносе се Служби за просвјету општине Доњи Жабар.
Рок за подношење захтјева је 30. децембар 2015. год. а право се признаје од 01.10.2015 до 31.07.2016 год.
Уз захтјев (типски образац) за остваривање права на стипендију обавезно се прилаже:

- увјерење или потврда јавне високошколске установе о упису у одређену годину редовних студија,а апсолвенти-доказ о стицању статуса апсолвента и дужини трајања апсолвентског стажа
- студенти прве године студија достављају сведочанство о завршеној средњој школи (оригинал или овјерена копија),                                                                                                                                                                                       
- овјерена копија прве стране индекса и стране на којој је уписана овјера уписа семестра,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- овјерену копију личне карте студента,
- увјерење о пребивалишту студента и једног родитеља од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA) - образац ПБА-4А.
- овјерену писану изјаву којом изјављује да похађа јавну високошколску установу.

- За студенте из чл. 10 Одлуке, потребно је доставити свједочанство о завршеним разредима средње школе,
- доказ о статусу члана погинулог борца,
- доказ о броју дјеце у породици, родни листови за сву дјецу. 

Износ мјесечне стипендије у току сваке године  редовних студија и апсолвентског стажа, утврђује начелник општине, по правилу за сваки семестрални период  а у складу са расположивим средствима у буџету општине предвиђеним за те намјене.
Студенти који су изузетно марљиви, талентовани  и постижу надпросјечне резултате
могу остварити право на једнократну новчану награду и то ако у току школске   године постигну успјех са просјеком  оцјене 9,0.
Висину једнократне новчане награде утврђује начелник општине у складу са расположивим средствима у буџету општине  за наведену намјену.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић

ДОСТАВИТИ:

  1. На огласној табли Општинске управе Општине Доњи Жабар,
  2. На интернет страници Општине Доњи  Жабар.
  3. a/a

Јавни оглас o додјели студентских стипендија за школску 2015/2016 годину

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ