ПОЧЕТНА
 
 
НАРЕДБА о престанку важења наредбе о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар
19/06/2014
 
   На основу члана 22.  став 1. тачка б) и члана 41. став 1. , а у вези са чланом 39. став 3. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом  44. тачка 24)  Статута општине Доњи Жабар ( "Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 5. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
Престаје да важи Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар број 02-339-1/14 од 15. маја 2014. године („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 7/14) и Наредба број 02-339-1-1/14 од 4. јуна 2014. године.

II
Ванредна ситуација на подручју општине Доњи Жабар престаје дана 19. јуна 2014. године.

III
Предлаже се Влади Републике Српске да утврди престанак постојања ванредне ситуације за подручје општине Доњи Жабар.
IV
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".

 

Број: 02-339-1-2/14                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19. јун 2014. године                                            Жељко Марјановић
Доњи Жабар   

- НАРЕДБА о престанку важења наредбе о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ